Рус Бел Версия для слабовидящих Вернуться к обычной версии
Размер:
A A A
Межбуквенное расстояние:
Нормальное Среднее Большое
Цветовая схема:
Черным по белому Белым по черному

Образцы заявлений к перечню административных процедур


18.13. Выдача справки о доходах, исчисленных и удержанных суммах подоходного налога с физических лиц

2.1. Выдача выписки (ко-пии) из трудовой книжки

2.12. Назначение пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей

2.13. Назначение пособия по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет)

2.14. Назначение пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и.др.

2.16. Назначение пособия по временной нетрудоспособности на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет в случае его санаторно-курортном лечении, медицинской реабилитации

2.18. Выдача справки о размере пособия на детей и периоде его выплаты

2.19. Выдача справки о выходе на работу, службу до истечения отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты пособия

2.2. Выдача справки о месте работы, службы и занимаемой должности

2.20. Выдача справки об удержании алиментов и их размере

2.24. Выдача справки о необеспеченности ребенка в текущем году путевкой за счет средств государственного социального страхования в лагерь с круглосуточным пребыванием

2.25. Выдача справки о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

2.29. Выдача справки о периоде, за который выплачено пособие по беременности и родам

2.3. Выдача справки о периоде работы, службы

2.35. Выплата пособия на погребение

2.4. Выдача справки о размере заработной платы (денежного довольствия, ежемесячного денежного содержания)

2.44. Выдача справки о невыделении путевки на детей на санаторно-курортное лечение и оздоровление в текущем году

2.5. Назначение пособия по беременности и родам

2.6. Назначение пособия в связи с рождением ребенка

2.8. Назначение пособия женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности

2.9. Назначение пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет

2.9.1 Назначение пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет


Рус Бел Версія для слабых на зрок Вярнуцца да звычайнай версіі
Памер:
A A A
Міжлітарная адлегласць:
Нармальная Сярэдняя Вялікая
Каляровая схема:
Чорным па беламу Белым па чорным

Ўзоры заяў да пераліку адміністрацыйных працэдур


18.13. Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах па-прыбытковага падатку з фізічных асоб

2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў

2.13. Прызначэнне дапамогі па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў)

2.14. Прызначэнне дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў и.др.

2.16. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці на дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортным лячэнні, медыцынскай рэабілітацыі

2.18. Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты

2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі

2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады

2.20. Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры

2.24. Выдача даведкі аб адсутнасці забеспячэння дзіцяці у бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў

2.29. Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе работы, службы

2.35. Выплата дапамогі на пахаванне

2.4. Выдача даведкі аб памеры заработнага узробку (грашовага задаволены-заемадзеяння, штомесячнае грашовае забеспячэнне)

2.44. Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе

2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях разумна-ахоўвання да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

2.9. Прызначэнне дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

2.9.1 Прызначэнне дапамогі сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў